ANAF propune modificarea unui proiect de ordin4 min read

274

Potrivit principalelor direcții de acțiune ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în anul 2017, destinate creșterii nivelului colectării veniturilor bugetare, la punctul 11 s-a stabilit „reducerea numărului inspecțiilor fiscale efectuate pentru soluționarea deconturilor negative, cu opțiune de rambursare și utilizarea corespunzatoare a fondului de timp astfel disponibil, prin diminuarea numărului de deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată soluţionate cu control anticipat”.

În acest scop, ANAF propune printr-un proiect de ordin câteva modificari ivite din necesitatea creşterii gradului de predictibilitate privind existenţa riscului fiscal real, privind efectuarea unei rambursări de TVA necuvenite, iar reglementarea este de natură să conducă atât la soluţionarea cu celeritate a solicitărilor contribuabililor, cât şi la o utilizare eficientă a resurselor administraţiei fiscale.

Potrivit prevederilor art.169 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Din aceste prevederi rezultă că, în situaţia în care, din informaţiile deţinute, organele fiscale constată existența unui risc pentru o rambursare de TVA necuvenită, solicitările de rambursare ale persoanelor impozabile se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.
Pentru aplicarea acestor prevederi s-au stabilit, prin Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, reguli pentru constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal.
Potrivit actualelor prevederi procedurale, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3699/2015, în această bază de date specială sunt înscrise persoanele impozabile despre care organele de inspecţie fiscală sau organele cu atribuţii de administrare fiscală au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.
În vederea creșterii gradului de acurateţe a procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, se consideră necesar ca baza de date specială să cuprindă  informații privind existenţa unui risc fiscal cu privire la rambursarea de TVA, transmise de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale și Direcția generală antifraudă fiscală.
Având în vedere că, pentru decontul care prezintă un risc fiscal mare, rambursarea se efectuează în urma unei inspecţii fiscale şi că alineatul (9) al art.169 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prevede  că: ”(9) În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei….”, este imperios necesar ca, pornind de la informaţiile cuprinse în baza de date specială, să se efectueze o analiză distinctă. pentru a se stabili dacă, într-adevăr, pentru decontul respectiv există riscul unei rambursări necuvenite.
Analiza se va efectua pornind de la informaţiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, raportate la soldul sumei negative solicitat la rambursare şi având în vedere orice alte informaţii relevante, care pot configura sau nu existenţa unui risc fiscal constând într-o rambursare necuvenită, risc ce poate fi verificat şi identificat de către organele de inspecţie fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie.
Totodată, pentru a asigura aplicarea unitară a Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, se propune ca prin aceasta să fie prevăzute, expres, atât situațiile/motivele care stau la baza stabilirii riscului fiscal pentru persoanele impozabile și, implicit, pentru înscrierea în baza de date specială, cât și situațiile/motivele pe baza cărora organele fiscale pot radia din această bază de date persoanele impozabile.
Aceasta propunere de modificare a proiectului de ordin face parte din planul asumat de ANAF și prezentat Guvernului României, în vederea creșterii încasărilor și a conformării voluntare.

*   *  *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF / Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poștală:Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 –la Serviciul Comunicare, Relații Publice si Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agentia Natională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presă aflat pe site-ul instituției.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.